قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب رايگان وردپرس افزونه وردپرس کانون وردپرس
Papers-Human Products – تک ژن زیست
نام محصول/باکتریسالنام نویسنده مسئولعنوان انگلیسی
The synbiotic food consisted:
Lactobacillus sporogenes and
inulin as the prebiotic
2014Zatolla AsemiSynbiotic Food Consumption Reduces Levels of Triacylglycerols and VLDL, but not Cholesterol, LDL, or HDL in Plasma from Pregnant Women
The synbiotic food consisted:
Lactobacillus sporogenes and
inulin as the prebiotic
2014Zatolla AsemiConsumption of Synbiotic Bread Decreases
Triacylglycerol and VLDL Levels While Increasing HDL
Levels in Serum from Patients with Type-2 Diabetes
The synbiotic food consisted:
Lactobacillus sporogenes and
inulin as the prebiotic
2014Zatolla AsemiEffects of Daily Consumption of Synbiotic Bread
on Insulin Metabolism and Serum High-Sensitivity
C-Reactive Protein among Diabetic Patients:
A Double-Blind, Randomized, Controlled Clinical Trial
Probiotic capsule consisted:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum
2016Zatollah AsemiClinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Probiotic capsule consisted:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum
2016Zatollah AsemiClinical and metabolic response to probiotic
supplementation in patients with rheumatoid arthritis:
a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Probiotic capsule consisted:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum
2016Zatollah AsemiarticleEffects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profilesin gestational diabetes:
A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
L. crispatus and L. gasseri 2013Mohammad Hossein ModarressiNormal and tumour cervical cells respond
differently to vaginal lactobacilli,
independent of pH and lactate
Lactobacillus strains2013Mohammad Hossein Modarressiانسانی
In-vivo
Lactobacillus sporogenes2014Ahmad EsmaillzadehEffects of synbiotic food consumption on metabolic status of diabetic patients: A double-blind randomized cross-over
controlled clinical trial
Lactobacillus casei2016Sara SohrabvandiViability of probiotic bacteria and some chemical and sensory characteristics in cornelian cherry juice during cold storage
Lactobacillus paracasei TD3 (IBRC-M 10784)2016Mahboubi M, KazempourThe Effects of Inulin on Characteristics of Lactobacillus paracasei TD3 (IBRC-M 10784) as Probiotic Bacteria in vitro
Saccharomyces boulardii2012Mohammad Hossein ModarressiGeneration of a Uracil Auxotroph Strain of the Probiotic Yeast Saccharomyces boulardii as a Host for the Recombinant Protein Production
L. acidophilus ATCC 4356
L. plantarum ATCC 8014
2016Alaleh Zoghi, Kianoush Khosravi-Darani, Sara Sohrabvandi,
Hosein Attara and Sayed Abolhasan Alavia
Effect of probiotics on patulin removal from synbiotic apple juice
نام محصول / باکتریسالنام نویسنده مسئولعنوان فارسی
لاکتوباسیلوس پاراکازئی 1391خانم دکتر جعفریبررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس پاراکازئی جداشده از ترخینه علیه باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، سودوموناس و سراشیا
نوشیدنی تخمیری یروبیوتیکی1394آقای دکتر رضا زیلابیتأثیر نوشیدنی تخمیری یروبیوتیکی ایران بر کلسترول و کبد رت
نام محصول / باکتریسالنام نویسنده مسئولعنوان فارسی
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم1394حمید بادکوبه هزاوهاثر بیفیدوباکتزیوم بیفیدوم بومی ایران بر فاکتورهای لیپیدی خون در رت های نر نژاد ویستار هیپرکلسترولمیک
لاکتوباسیلوس برویس1392خانم دکتر جعفریبررسی اثر لاکتوباسیلوس برویس ، بومی ایران، بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال در رت نر تحت شرایط استرس مزمن
نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک1394آقای دکتر رضا زیلابی
خانمک دکتر ابراهیمی و خانم دکتر جعفری
تاثیر نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک ایران بر کلسترول و کبد رت
لاکتوباسیلوس کازئی1392خانم دکتر جعفریبررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی TD2 پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون کورتیکوسترون در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن
لاکتوباسیلوس برویس1394خانم بهاره پاکپورترمیم فراموشی القاشده با اتانول توسط لاکتوباسیلوس برویس ،
پروبیوتیک بومی ایران، رت های نر نژاد ویستار
لاکتوباسیلوس کازیی1392خانم دکتر پروانه جعفریبررسی اثر لاکتوباسیلوس کازیی سویه TD2
بومی ایران بر میزان قند خون در رت نر نژاد ویستار دیابتی
اثر لاکتوباسیلوس کازئی1394خانم دکتر پروانه جعفریاثر لاکتوباسیلوس کازئی TD2 بر کاهش کلسترول در رت نر
نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوسین
اثر لاکتوباسیلوس کازئی1392خانم دکتر پروانه جعفریبررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2 پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن
لاکتوباسیلوس رامنوسوس1394خانم دکتر پروانه جعفریتنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108
در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی حرکتی مزمن
لاکتوباسیلوس T41394خانم دکتر پروانه جعفریبررسی تاثیر باکتري پروبیوتیک لاکتوباسیلوس T4 جداشده از لبنیات سنتی استان مرکزي بر میزان هورمون کورتیکوسترون در موش نر نژاد ویستار
باسیلوس برویس1393خانم دکتر پروانه جعفریبررسی تأثیر باسیلوس برویس پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح
هورمون هاي تیروئیدی T3 و T4 در رت نر نژاد ویستار
تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن
نام محصول / باکتریسالنام نویسنده مسئولعنوان فارسی
باکتریهای اسید لاکتیک1391خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمیبررسی توانایی اتصال و کاهش آفلاتوکسین M1 توسط برخی از لاکتوباسیلهای جداشده از ماست هاي سنتی ایران
باکتریهای اسید لاکتیک1390خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمیارزیابی کاهش آفلاتوکسینB1 در حضور لاکتوباسیل هاي جدا شده از ترخینه و دوغ ترخینه با روش الایزا
باکتریهای اسید لاکتیک1392خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمیبررسي توانايي سويه هاي لاكتوباسيل جدا شده از فرآورده هاي لبني سنتي در حذف آفلاتوكسينB1
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 1394خانم حدیثه افشار-
خانم دکتر مريم تاج آبادی
بررسي توانايي لاكتوباسيلوس كازئي سويه TD2 دراتصال و كاهش آفلاتوكسين B1 پسته
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 1394خانم دکتر جعفریارزیابی اتصال و سمزدایی آفلاتوکسین M1 موجود در شیر توسط لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2 پروبیوتیک بومی ایران در شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف
باکتریهای اسید لاکتیک1390آقای عادل حمیدی
خانم دکتر جعفری
بررسی توانایی جداسازي آفلاتوکسین B1
توسط باکتریهاي اسید لاکتیک
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 1394خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمیبررسی اثر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران در مقابل سمیت ناشی از آفلاتوکسین B1 در شرایط درون تنی
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 1391آقای محمدرضا فخرالاسلام
اساتید راهنما: آقای دکتر سید داود حسینی، خانم دکتر ابراهیمی
بهینه سازی حذف آفلاتوکسین M1
از شیر توسط لاکتوباسیلوس پروبیوتیک بومی ایران
نام محصول / باکتریسالنام نویسنده مسئولعنوان فارسی
لاکتوباسیلوس پاراکازئی 1389خانم مهدیه شیرزادتوليد ماست پروبيوتيكي
با زمان ماندگاري طولاني با استفاده از يك آغازگر جديد