قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب رايگان وردپرس افزونه وردپرس کانون وردپرس
Papers&Thesis- Animal Products – تک ژن زیست
نام محصولحوزه کاربردیسال/ژورنالعنوان (فارسی) مجری
باکتوژن
دیپرو
1393بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک های بومی "باکتوژن" و "دی پرو" بر عملکرد رشد،بازماندگی، فلور میکروبی روده، هورمون استرس و برخی از متابولیت های خونی بچه ماهی قزل آلا رنگین کمانآقای دکتر صادق کریم زاده
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی رودکی مازندران
لاکتوفید
باکتوژن
آبزیانآقای دکتر صادق کریم زاده
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی رودکی مازندران
لاکتوفیدآبزیان1393استفاده از پروبیوتیک لاکتوفید بر عملکرد رشد، جمعیت باکتریایی روده، برخی از شاخص های خونی بازماندگی ماهی قزل آلا رنگین کمانآقای دکتر صادق کریم زاده
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی رودکی مازندران
باکتوژنطیوربررسی اثر سطوح مختلف افزودنی غذایی ارگانیک بومی باکتوژن به جای آنتی بیوتیک بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده جوجه های گوشتیآقای دکتر صادق کریم زاده
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی رودکی مازندران
دیپروطیوربررسی اثر افزودنی غذایی ارگانیک بومی دیپرو به جای آنتی بیوتیک بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده جوجه های گوشتیآقای دکتر صادق کریم زاده
باکتوژن
دیپرو
لاکتوفید
آبزیان1393بررسی میانگین افزایش وزن در استخر پرورش بچه ماهیان کپور با شرایط یکسان در کارگاه سیمرغ قائمشهر آقای دکتر جورسرا
باکتوژنطیور1393بررسی تاثیر پروبیوتیک باکتوژن در پولت تخم گذارآقای دکتر موسوی
باکتوژن
دیپرو
لاکتوفید
طیور1394تست فارمی سپید ماکیان
پدیگاردطیور1393تاثیر پروبیوتیک پدیگارد بر مرغ داری 30000 قطعه‌ای مرغ گوشتی واقع در هشتگردآقای دکتر فلاح فر
پدیگاردطیور1394تاثیر پروبیوتیک پدیگارد بر مرغداری گوشتی از نژاد Cobbآقای دکتر فلاح فر
پدیگاردطیور1393بررسی اثر پروبیوتیک پدیگارد بر فاکتورهای رشد و عملکردی جوجه های گوشتیآقای دکتر بهروز شجاعی سعدی
(دانشجو: زهرا رنجبر)
پدیگاردطیور1393بررسی اثر پروبیوتیک پدی گارد بر فاکتورهای رشد و عملکردی جوجه گوشتیآقای دکتر بهروز شجاعی سعدی
پدیگارد
لاکتوفید
طیور1394ارزیابی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس )لاکتوفید( و پدیوکوکوس اسیدلاکتیسی
)پدی گارد( بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی و سلامت دستگاه گوارش
آقای دکتر مجتبی زاغری
پدیگاردآبزیان2016Mahmood Azimirad
پدیگاردآبزیان2016Mahmood Azimirad
پدیگاردآبزیان2016Mahmood Azimirad
پدیگاردطیور1394تاثیر پروبیوتیک دی‌پرو در افزایش راندمان تولید مرغ گوشتی نژاد Rossآقای شریفی
توکسین بایندرطیور1394ارزیابی درون تنی توکسین بایندرهای تک ژن در جوجه های گوشتی آقای دکتر سيد عبداله حسيني
دیپروآبزیان1394بررسی تاثیرات پروبیوتیک دی پرو بر شاخصهای رشد ، بازماندگی ،فلور باکتریایی روده،کیفیت لاشه و پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان
(Oncorhynchus mykiss)
در شرایط Field Experiment
آقای دكتر بهنام سليمي
دیپروطیورنتایج فارمی استفاده از محصول دیپرو- دکتر نجفیآقای دکتر نجفی
دیپروطیور1394نتایج سپید ماکیان (طرح سین بیوتیک)"نتایج نهایی دو فارم پاپکیاده و لشت نشاءآقای مهندس جلوه
دیپروطیور1393Nick chick
دیپروطیور1395بررسی تاثیر پروبیوتیک دیپرو بر فاکتورهای رشد و عملکردی جوجه های گوشتیآقای دکتر بهروز شجاعی سعدی
(دانشجو: مهسا میرسعیدی)
دیپرودام1396مقایسه اثر سه نوع پروبیوتیک بر عملکرد رشد،
غلظت برخی هورمون های متابولیکی و کنش سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار
آقای دکتر آرمین توحیدی
دیپرو و لاکتوفیدطیور1393آقای بکائی
لاکتوفید طیور1393آقای دکتر حاجی جعفری
لاکتوفید طیور1394وضعیت فارم آقای جدیت خواه
لاکتوفید طیور1394نتایج فارم آقای آرش پیری
لاکتوفید - پدیگاردطیور1394بررسی تعداد استافیلوکوکوس اورئوس در استخوان ران مرغ‌هاگزارش تاثیر لاکتوفید
بر استاف اورئوس
در استخوان ران مرغ
آقای صادقی
لاکتوفید طیور1394گزارش وضعیت فارم آقای صادقی
لاکتوفید طیور1395بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوفید بر فاکتورهای رشد و عملکردی طیور گوشتیدکتر بهروز شجاعی سعدی
دانشجو: محیا نصیری
دیپرو
لاکتوفید
آبزیان1395مطالعه اثر پروبیوتیکهای دیپرو و لاکتوفید بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی، برخی از فراسنجه های خونی و تلفات کپورآقای دکتر کریم زاده
دیپرو
لاکتوفید
آبزیاناستفاده از پروبیوتیک های دیپرو و لاکتوفید محلول در استخر بر عمکرد رشد، جمعیت میکروبی روده، برخی از شاخص های شیمیایی آب و بازماندگی کپور معمولیآقای دکتر کریم زاده
یوپرودام1393ارزیابی اثرات مخمرزنده تولیدي شرکت تک ژن بر عملکرد گوساله هاي هلشتاینآقای دکتر علی اسدي الموتی
Bacillus subtilis
subsp BAS9
آبزیان2012Screening and evaluation of indigenous bacteria from the
Persian Gulf as a probiotic and biocontrol agent against Vibrio harveyi in Litopenaeus vannamei post larvae
خانم مریم میربخش
Bacillus subtilis
subsp BAS9
آبزیانشروع 1388
انتشار 1392
جداسازي و شناسايی مولکولی باكتري هاي موثر در توليد پروبيوتيک از ميگو هاي پرورشی سفيد غربی ) Litopenaeus vannamei ( در استان بوشهرخانم مریم میربخش
Lactobacillus brevis- TD4طیور91-92اثر پروبیوتیك ها روی سیستم ایمنی جوجه های
واکسینه شده با پروتئین نوترکیب VPX و مواجهه
آن ها با ویروس عفونی بورس فابرسیوس
نفیسه مقصودی
Lactobacillus brevis- TD4طیور1391جداسازي، کشت و تمایز سلول هاي بنیادي مزانشیمی مشتق از مغز استخوان
انسان به سلول هاي رده استخوان
مریم آیت الهی
Lactobacillus casei
TD4
طیور1391اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی درافزایش پاسخ های سیستم ایمنی
در جوجه های گوشتی واکسینه شده با پروتئین نوترکیب VPX
نفیسه مقصودی
لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسآبزیان1395اثرات جیره حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس برشاخص رشد و بیان ژن های درگیر در اشتها (گرلین) و ایمنی TNF1α در ماهی قرمز(Carassius auratus gibelio)مرجان حسینی
باسیلوسطیور1389بررسی فعالیت ترکیبات ضد میکروبی سویه های باسیلوس بومی ایران
جداشده از مرغداری های اراک
شیما رضایی
لاکتوباسیلوس برویس
TD4
طیور1391بررسی اثر پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس برویس در افزایش وزن و پاسخ ایمنی
در جوجه هاي گوشتی واکسینه شده با واکسن بیماري بورس فابریسیوس عفونی
نفیسه مقصودی
نام محصول / باکتریعنوان پروژهاستاد راهنمامقطع / رشته / دانشگاه
پدیوکوکوسمقایسه تاثیر پروبیوتیک باکتوسل پدیوکوکوس و محرک ایمنی ارگوسان ودرمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بر شاخص های خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدروفیلادکتر علیرضا میرواقفی
دکتر غلامرضا رفیعی
کارشناسی ارشد/دانشکده منابع طبیعی گروه شیلات
لاکتوفیدتاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک در فاکتورهای خون جوجه گوشتیدکتر زارعیکارشناسی ارشد / کشاورزی- فیزیولوژی
لاکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس
و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
بررسی گیاه زوفا بر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیر و بررسی اثر آن بر ای کولای و استافیلوکوکوس اورئوسدکتر محمد حسین مرحمتی زادهکارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
آزاد واحد کازرون
توکسین بایندربررسی وجود آفلاتوکسین در تخم مرغ مصرفی در بازارهای غذایی ایراندکتر امیرغفار جباریکارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دیپروبررسی تاثیر پروبیوتیک دیپرو بر شاخص های رشد و عملکردی جوجه های گوشتیدکتر بهروز شجاعی سعیدیکارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
لاکتوفیدبررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوفید برشاخصهای رشد و عملکردی جوجه های گوشتیدکتر بهروز شجاعی سعیدیکارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
لاکتوفیداثرات متقابل پروبیوتیک، اندازه ذرات و تراکم گله بر جمعیت میکروبی سکوم و عملکرد جوجه های گوشتیدکتر سیدناصر موسویکارشناسی ارشد/ علوم دامی/
دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا
پدیگاردتاثیر پدیگارد بر شاخص های رشد و عملکردی جوجه های گوشتیدکتر بهروز شجاعی سعیدیکارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دیپرواثر جیره حاوی پروبیوتیکهای تجاری باکتوسل و دیپرو بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه پست لارو میگوی آب شیرین Macrobrachium rosenbergiiدکتر ایمان سوری نژادکارشناسی ارشد/منابع طبیعی/ دانشگاه هرمزگان
پدیگاردبررسی اثرات سین بیوتیک Pediococcus acidilactici و فروکتوالیگوساکارید غنی شده در غذای فرموله و آرتمیا فرانسیسکانا Artemia franciscana بر شاخص های رد، فیزیولوژی و موفقیت تولید مثل ماهی آنجل Pterophyllum scalareدکتر سعید مشکینیدکتری / شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
دانشگاه ارومیه
انتروکوکوس فیسیوممطالعه برون تنی اثرات سینبیوتیکی انتروکوکوس فیسیوم و فروکتوالیگوساکاریدهای با درجه پلیمریزاسیون مختلف و استفاده از سین بیوتیک گزینش شده با و بدون مانان الیگوساکارید بر عملکرد جمعیت میکروبی، پاسخ ایمنی همورال و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتیدکتری/ علوم دامی-تغذیه طیور
سويه هاي باسيلوسجدا سازي سويه هاي باسيلوس از فضولات طيور و
تعيين خصوصيات پروبيوتيكي به منظور استفاده در تغذيه طيور
دکتر یوسفیساوه
باسیلوس‌هاجداسازی باسیلوس‌های بالقوه پروبیوتیک از محصولات لبنی سنتی استان اراکخانم دکتر جعفریدانشگاه آزاد علوم تحقیقات اراک
باسیلوس‌هاتعیین خصوصیات پروبیوتیکی باسیلوس‌های بومی ایران جدا شده از مرغداری‌هادکتر قائمیلاهیجان
جداسازی و شناسایی باکتری های بالقوه پروبیوتیک از دستگاه گوارش زنبورهای عسل استان مرکزیدکتر زرگردانشگاه آزاد اسلامی واحد قم