وب کنفرانس تک ژن زیست

در قسمت name نام خود را وارد کنید

در قسمت access code کدی که برای جلسه به شما داده شده را وارد کنید (به بزرگی و کوچکی حروف توجه کنید!)

راهنمای کامل استفاده از امکانات وبینار